Panel klienta
LOGO

Regulamin

Ogólne warunki wynajmu samochodów w wypożyczalni CARENT-24

Wypożyczający oświadcza, iż samochód będący przedmiotem najmu jest jego własnością oraz jest ubezpieczony w zakresie NW, OC i AC, posiada ważny przegląd techniczny i jest sprawny technicznie. Pożyczający oświadcza, że wypożyczony pojazd będzie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami eksploatacyjnymi dotyczącymi wypożyczanego pojazdu.

POŻYCZAJĄCY

1. Pożyczającym może być osoba fizyczna lub prawna.

2. Osoba, która wypożycza pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wypożyczony przez osobę prawną powinna mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. Wymagany jest również dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDU

3. Wypożyczający po dopełnieniu formalności (spisanie umowy, płatność itp.) przekazuje do użytkowania pojazd na czas określony umową wynajmu.

4. Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wypożyczającego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać zwrócony.

5. W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy, który określi stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg itp.) przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

6. Pożyczający zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:

- posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

- zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad),

- wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,

- kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,

- przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

7. Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim.

8. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych i rajdach

9. Bez zgody Wypożyczającego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski.

10. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego

11. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Pożyczający.

12. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji lub Straży Miejskiej).

13. Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.

14. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do podstawienia pojazdu innego niż zarezerwowany, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zobowiązuje się do podstawienia pojazdu tej samej klasy

PŁATNOŚĆ I KAUCJA

15. Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest z góry (przed wynajmem).

16. Płatność może być dokonana w trzech różnych formach:

- gotówką,

- kartą płatniczą lub kredytową

17. Przy podpisywaniu umowy Pożyczający wpłaca Wypożyczającemu kaucję.

18. Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona klientowi w terminie do 3 dni od daty zwrotu pojazdu na wskazany rachunek bankowy lub w formie gotówki.

19. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 3 dni od daty zwrotu pojazdu.

ZWROT POJAZDU

19. Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczenia, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego w takiej samej ilości jak określa protokół zdawczo - odbiorczy, chyba, że Strony w umowie postanowiły inaczej.

20. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę bez poinformowania Wypożyczającego spowoduje naliczenie opłaty za kolejny okres wynajmu.

21. Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.

22. W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie możliwy.

23. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

24. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

USZKODZENIE LUB UTRATA POJAZDU

25. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu), Wypożyczający obciąży Pożyczającego kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu a także obciąży go kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu), wykraczającym poza zakres ubezpieczenia.

26. Wyłączeniem punktu 19, 20 oraz 21 jest sytuacja, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W takim przypadku Pożyczający zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wypożyczającym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy. Żeby zwolnić Pożyczającego z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy.

27. W przypadku kolizji drogowej Pożyczający ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.

28. Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 2 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie Wypożyczającego. W przeciwnym razie Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem.

29. W przypadku kradzieży pojazdu Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 2 godzin od zdarzenia poinformować o tym fakcie Wypożyczającego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu. W przeciwnym razie Pożyczający zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.

30. W przypadku zawinionej przez Pożyczającego utraty / kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.

31. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz innych środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

KOSZTY DODATKOWE ORAZ KARY UMOWNE

32. Pożyczający zobowiązuję się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenia ich z kaucji:

- zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz – 50 zł, (w przypadku umów zawartych na dłużej niż dobę)

- zwrot nie wyczyszczonego pojazdu wewnątrz – 150 zł, (wymagane pranie tapicerki)

- zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – koszt brakującego paliwa,

- opłata za udostępnienie danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji, Straży Miejskiej)–50 zł,

- zgubienie kluczyków lub karty od pojazdu – 1000 zł,

- zgubienie lub zniszczenie dokumentów od pojazdu – 1000 zł

- zgubienie dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia: 1000 zł,

- nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu itp. w pojeździe – 200 zł,

- celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu – pokrycie kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu,

- przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażania pojazdu – pokrycie kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu,

- używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążanie silnika i wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu) – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu + 600 zł.

- zatankowanie pojazdu nieodpowiednim paliwem – 3000 zł

- wszelkie dodatkowe koszty określa cennik.

- wypożyczający zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości kaucji oraz rozliczenia jej w terminie do 14 dni roboczych, w przypadku, kiedy samochód zostanie zwrócony z niepełnym wyposażeniem np. brak koła zapasowego, brak trójkąta ostrzegawczego, oraz innych elementów, z którymi samochód został wypożyczony.

DODATKOWE UBEZPIECZENIE

33. Pożyczający ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które zwalnia go z odpowiedzialności za szkody własne i jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do kaucji.

- 20 PLN / dzień klasa niższa

- 30 PLN / dzień klasa średnia

- 40 PLN / dzień klasa wyższa

- 35 PLN / dzień dodatkowe ubezpieczenie za wiek kierowcy poniżej 21 lat.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

34. Ogólne warunki oraz protokół zdawczo-odbiorczy stanowią integralną część umowy najmu.

35. Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wypożyczający ma prawo zatrzymać część lub całość kaucji.

36. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wypożyczającego.

37. Umowa wynajmu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Do you want us to contact you?

LEAVE YOUR PHONE OR E-MAIL ADDRESS

Thank you for sending the message