+48 500 100 200 rezerwacje@carent-24.pl

Ogólne warunki wynajmu samochodów w wypożyczalni CARENT-24 

Wypożyczający oświadcza, iż samochód będący przedmiotem najmu jest jego własnością oraz jest ubezpieczony w zakresie NW, OC i AC, posiada ważny przegląd techniczny i jest sprawny technicznie. Pożyczający oświadcza, że wypożyczony pojazd będzie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami eksploatacyjnymi dotyczącymi wypożyczanego pojazdu. 

 

POŻYCZAJĄCY

 

1.     Pożyczającym może być osoba fizyczna lub prawna.

2.     Osoba, która wypożycza pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wypożyczony przez osobę prawną powinna mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. Wymagany jest również dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

 

WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDU

         

3.     Wypożyczający  po  dopełnieniu  formalności  (spisanie  umowy,  płatność  itp.)  przekazuje  do użytkowania pojazd na czas określony umową wynajmu.

4.     Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wypożyczającego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać zwrócony.

5.     W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy, który określi stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg itp.) przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

6.     Pożyczający zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:

-         posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,       

-         zabezpieczenia  pojazdu  przed  kradzieżą  (każdorazowe  zamykanie  pojazdu  i  uruchamianie alarmów oraz blokad),

-         wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,

-         kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,

-         przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

7.     Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim.

8.     Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych i rajdach

9.     Bez zgody Wypożyczającego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski.

10.   O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego

11.   Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Pożyczający.

12.   Wypożyczający  zastrzega  sobie  prawo  do  udostępnienia  danych  Pożyczającego  organom ścigania (np. Policji lub Straży Miejskiej).

13.   Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.

14.   Wypożyczający zastrzega sobie prawo do podstawienia pojazdu innego niż zarezerwowany, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zobowiązuje się do podstawienia pojazdu tej samej klasy

 

PŁATNOŚĆ I KAUCJA

 

15.   Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest z góry (przed wynajmem).

16.   Płatność może być dokonana w trzech różnych formach:

-         gotówką,

-         kartą płatniczą lub kredytową

17.   Przy podpisywaniu umowy Pożyczający wpłaca Wypożyczającemu kaucję.

18.   Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona klientowi w terminie do 3 dni od daty zwrotu pojazdu na wskazany rachunek bankowy lub w formie gotówki.

19.   W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 3 dni od daty zwrotu pojazdu.

 

ZWROT POJAZDU

 

19.     Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczenia, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego w takiej samej ilości jak określa protokół zdawczo - odbiorczy, chyba, że Strony w umowie postanowiły inaczej.

20.     Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę bez poinformowania Wypożyczającego spowoduje naliczenie opłaty za kolejny okres wynajmu.

21.     Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.

22.     W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie możliwy.

23.     W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

24.     Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

 

USZKODZENIE LUB UTRATA POJAZDU

 

25.     Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu), Wypożyczający obciąży Pożyczającego kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu a także obciąży go kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu), wykraczającym poza zakres ubezpieczenia.

26.     Wyłączeniem punktu 19, 20 oraz 21 jest sytuacja, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W takim przypadku Pożyczający zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wypożyczającym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy. Żeby zwolnić Pożyczającego z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy.

27.     W przypadku kolizji drogowej Pożyczający ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.

28.     Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 2 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie Wypożyczającego. W przeciwnym razie Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem.

29.     W przypadku kradzieży pojazdu Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 2 godzin od zdarzenia poinformować o tym fakcie Wypożyczającego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu. W przeciwnym razie Pożyczający zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.

30.     W przypadku zawinionej przez Pożyczającego utraty / kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.

31.     Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz innych środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

KOSZTY DODATKOWE ORAZ KARY UMOWNE

 

32.     Pożyczający zobowiązuję się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenia ich z kaucji:

          -  zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz – 50 zł, (w przypadku umów zawartych na dłużej niż dobę)

          -  zwrot nie wyczyszczonego pojazdu wewnątrz – 150 zł, (wymagane pranie tapicerki)

          -  zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – koszt brakującego paliwa,

          -  opłata za udostępnienie danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji, Straży Miejskiej)–50 zł,

          -  zgubienie kluczyków lub karty od pojazdu – 1000 zł,

          -  zgubienie lub zniszczenie dokumentów od pojazdu – 1000 zł

          -  zgubienie dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia: 1000 zł,

          -  nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu itp. w pojeździe – 200 zł,

          -  celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu – pokrycie     kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu,

          -   przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażania pojazdu – pokrycie kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu,

          -   używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążanie silnika i wszystkie  inne  czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu) – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu + 600 zł.

          -   zatankowanie pojazdu nieodpowiednim paliwem – 3000 zł

          -   wszelkie dodatkowe koszty określa cennik.

          -   wypożyczający zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości kaucji oraz rozliczenia jej w terminie do 14 dni roboczych, w przypadku, kiedy samochód zostanie zwrócony z niepełnym wyposażeniem np. brak koła zapasowego, brak trójkąta ostrzegawczego, oraz innych elementów, z którymi samochód został wypożyczony.

 

DODATKOWE UBEZPIECZENIE

 

33.    Pożyczający ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które zwalnia go z  odpowiedzialności za szkody własne i jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do kaucji.

          -  20 PLN / dzień klasa niższa

          -  30 PLN / dzień klasa średnia

          -  40 PLN / dzień klasa wyższa

          -  35 PLN / dzień dodatkowe ubezpieczenie za wiek kierowcy poniżej 21 lat.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

33.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

34.     Ogólne warunki oraz protokół zdawczo-odbiorczy stanowią integralną część umowy najmu.

35.     Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wypożyczający ma prawo zatrzymać część lub całość kaucji.

36.     Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wypożyczającego.

37.     Umowa wynajmu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

Jak wynająć samochód w CaRent-24?

 

Jeżeli odwiedziłeś naszą stronę internetową, oznacza to, że interesuje Cię korzystny wynajem auta. Nasza wypożyczalnia samochodów posiada oddziały w takich miastach jak: Rzeszów, Katowice, Kraków i Warszawa. Z naszych profesjonalnych usług możesz skorzystać więc w wielu miejscach w Polsce. Zapewniamy, że spełnimy Twoje oczekiwania, zarówno w przypadku długoterminowego wynajmu samochodu, jak i wynajmu auta na lotnisko, przykładowo Katowice-Pyrzowice.

 

Prosta rezerwacja samochodu

 

 Bez względu na to, która z naszych lokalizacji: Kraków, Rzeszów, Katowice czy Warszawa najbardziej Ci odpowiada, proces rezerwacji samochodu zawsze wygląda tak samo i jest niezwykle prosty. Wystarczy, że najpierw sprawdzisz dostępność auta w wybranym terminie, korzystając z jednego spośród 2 sposobów: telefonicznie lub przesyłając e-mail. Następnie przekaż te informacje pracownikowi naszej wypożyczalni samochodów, wskazując na preferowany termin. Po potwierdzeniu dostępności, zaproponujemy Ci ofertę cenową. Wynajem auta wiąże się podpisaniem umowy (zawiera ona ogólne warunki najmu) oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, precyzującego stan samochodu (uszkodzenia, stan paliwa itp.). Taka procedura ma miejsce w przypadku każdego z naszych oddziałów: Krakowa, Rzeszowa, Katowic oraz Warszawy. Przy pierwszym wynajmie pracownik naszej wypożyczalni CaRent24 sporządzi kopię Twoich dokumentów. Wszystkie formalności zajmą około 15 minut. Rezerwacja samochodu nie wymaga wpłacenia zaliczki. Możesz odebrać auto z każdego z naszych oddziałów.

 

Użytkowanie samochodu

 

Nie ma znaczenia, czy chodzi o wynajem auta na lotnisko Katowice-Pyrzowice, Rzeszów-Jesionka lub wypożyczenie go w celach służbowych w Warszawie – pracownicy naszej wypożyczalni samochodów są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę. Zapewniamy pomoc techniczną i prawną podczas trwania usługi wypożyczenia samochodu.

 

Zwrot samochodu

 

Jeżeli wynajem samochodu dobiegł końca, w umówionym dniu i miejscu w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach lub Warszawie, pracownik wypożyczalni samochodów CaRent24 odbierze samochód. Następnie wspólnie zostanie sprawdzony jego stan oraz podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.

 

 UsługaMaksymalna ilośćCena 
1. GPS x 1 10,00 PLN za dzień  
2. Internet mobilny LTE 2 GB-wynajem mobilnego routera WiFi x 1 59,00 PLN za cały okres wynajmu  
3. Fotelik dla dziecka do 18kg x 2 10,00 PLN za dzień  
4. Opony zimowe x 1 20,00 PLN za dzień  
5. Ubezpieczenie auta bus 9 osób x 1 39,00 PLN za dzień  
6. Pozwolenie na wyjazd za granicę x 1 15,00 PLN za dzień  
7. Ubezpieczenie klasa średnia x 1 25,00 PLN za dzień  
8. Ubezpieczenie klasa wyższa x 1 30,00 PLN za dzień  
9. Ubezpieczenie auta klasa niższa x 1 20,00 PLN za dzień  
10. Mycie i sprzątanie auta x 1 50,00 PLN za cały okres wynajmu  
11. Dotankowanie auta (bez kosztu paliwa) x 1 50,00 PLN za cały okres wynajmu  
12. Podwiezienie auta do 15 km od biura x 2 50,00 PLN za cały okres wynajmu  
13. Internet mobilny LTE 5 GB-wynajem mobilnego routera WiFi x 1 99,00 PLN za cały okres wynajmu  
14. Internet mobilny HSPA+ 1 GB-wynajem mobilnego routera WiFi x 1 39,00 PLN za cały okres wynajmu  
15. Odbiór na lotnisku z kartką z wypisanym nazwiskiem x 1 50,00 PLN za cały okres wynajmu  
16. Podkładka dla dziecka x 2 5,00 PLN za dzień  
17. Łańcuchy śnieżne x 1 10,00 PLN za dzień  

 

Katowice - Centrum  
minimalnie
3 dni
maksymalnie
-
podstawienie
60,00 PLN
zwrot
50,00 PLN
podstawienie
80,00 PLN
zwrot
80,00 PLN
Katowice - Lotnisko   
minimalnie
1 dzień
maksymalnie
-
podstawienie
50,00 PLN
zwrot
50,00 PLN
podstawienie
80,00 PLN
zwrot
80,00 PLN
Kraków - Centrum  
minimalnie
7 dni
maksymalnie
-
podstawienie
10,00 PLN
zwrot
10,00 PLN
podstawienie
30,00 PLN
zwrot
30,00 PLN
Kraków - Lotnisko   
minimalnie
7 dni
maksymalnie
-
podstawienie
35,00 PLN
zwrot
35,00 PLN
podstawienie
55,00 PLN
zwrot
55,00 PLN
Lublin - Centrum  
minimalnie
6 dni
maksymalnie
-
podstawienie
100,00 PLN
zwrot
100,00 PLN
podstawienie
120,00 PLN
zwrot
120,00 PLN
Lublin - Lotnisko   
minimalnie
6 dni
maksymalnie
-
podstawienie
100,00 PLN
zwrot
100,00 PLN
podstawienie
120,00 PLN
zwrot
120,00 PLN
Łódź - Centrum  
minimalnie
1 dzień
maksymalnie
-
podstawienie
15,00 PLN
zwrot
15,00 PLN
podstawienie
30,00 PLN
zwrot
30,00 PLN
Łódź - Lotnisko   
minimalnie
1 dzień
maksymalnie
-
podstawienie
15,00 PLN
zwrot
15,00 PLN
podstawienie
30,00 PLN
zwrot
30,00 PLN
Rzeszów - Centrum  
minimalnie
3 dni
maksymalnie
-
podstawienie
100,00 PLN
zwrot
100,00 PLN
podstawienie
160,00 PLN
zwrot
150,00 PLN
Rzeszów - Lotnisko   
minimalnie
4 dni
maksymalnie
-
podstawienie
100,00 PLN
zwrot
100,00 PLN
podstawienie
150,00 PLN
zwrot
130,00 PLN
Warszawa - Centrum  
minimalnie
3 dni
maksymalnie
-
podstawienie
65,00 PLN
zwrot
65,00 PLN
podstawienie
120,00 PLN
zwrot
120,00 PLN
Warszawa - Lotnisko Modlin   
minimalnie
6 dni
maksymalnie
-
podstawienie
50,00 PLN
zwrot
50,00 PLN
podstawienie
90,00 PLN
zwrot
90,00 PLN
Warszawa - Lotnisko Okęcie  
minimalnie
3 dni
maksymalnie
-
podstawienie
70,00 PLN
zwrot
70,00 PLN
podstawienie
120,00 PLN
zwrot
120,00 PLN
Wrocław - Lotnisko   
minimalnie
4 dni
maksymalnie
-
podstawienie
70,00 PLN
zwrot
70,00 PLN
podstawienie
110,00 PLN
zwrot
120,00 PLN